Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai

Dėl kompensacijų už buto nuomą ir dėl kompensacijų už pravažiavimus
Šiuo metu, kai Lietuvos vidaus reikalų pareigūnams, o tuo pačiu ir ugniagesiams gelbėtojams, bloginamos gyvenimo sąlygos, socialinės garantijos, būtina žinoti kaip galima prašyti kompensacijų už būsto nuomą ir pravažiavimus.
  Norint gauti kompensaciją už būsto nuomą, būtina :
1. Pirmiausia turite parašyti prašymą savo vadovybei, kad Jums skirtų tarnybinį butą. Prie šio prašymo būtina pridėti pažymą iš registrų centro, kad neturite savo vardu turto, tai yra – buto, namo ir panašiai.
2. Kadangi šiuo metu neskiriami tarnybiniai butai, tai antras žingsnis būtų prašymo rašymas dėl buto ar kito būsto nuomos kompensacijos.

    Atkreipkite dėmesį, kad prašymas dėl tarnybinio buto skyrimo yra būtinas. Jūs turite gauti teigiamą arba neigiamą atsakymą iš savo vadovybės ir tik tuomet rašyti antrą prašymą dėl kompensacijos už nuomojamą būstą. Dėl šios kompensacijos LR vidaus tarnybos statute yra numatyta : 47 straipsnis. Aprūpinimas gyvenamosiomis patalpomis
1. Pareigūnas, kuris pats, jo sutuoktinis, sugyventinis (partneris) vaikai ir įvaikiai pareigūno tarnybos vietovėje neturi nuosavybės teise priklausančio, techninius ir sanitarinius reikalavimus atitinkančio buto, namo ar jo dalies ir pastaruosius 5 metus nėra jo perleidę (išskyrus perleidimą dėl santuokos nutraukimo), iš Vidaus reikalų ministerijos ar atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos atitinkamoje vietovėje turimo tarnybinių butų fondo aprūpinami pagal tos gyvenamosios vietovės sąlygas įrengtu, techninius ir higienos reikalavimus atitinkančiu ir suremontuotu tarnybiniu butu (viengungis arba pareigūnas, kurio šeima negali persikelti į pareigūno tarnybos vietą – atskira tarnybine gyvenamąja patalpa). Už suteiktą tarnybinį butą (gyvenamąsias patalpas) pareigūnas moka Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotą gyvenamosios patalpos nuomos mokestį ir mokesčius už energijos, ryšių bei visas komunalines paslaugas pagal toje vietovėje galiojančius tarifus.
2. Pareigūnas, perėjęs tarnauti į kitą vidaus reikalų įstaigą, dėl šios priežasties negali būti iškeldinamas iš anksčiau suteikto tarnybinio buto.
3. Pareigūnas gali naudotis tarnybiniu butu (tarnybine gyvenamąja patalpa) tol, kol turi pareigūno statusą. Atleistas iš vidaus tarnybos pareigūnas privalo tarnybinį butą (tarnybinę gyvenamąją patalpą) atlaisvinti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atleidimo iš vidaus tarnybos dienos. Vyriausybės nustatytais atvejais, sąlygomis ir tvarka šį terminą vidaus reikalų ministras gali pratęsti. Atsisakęs atlaisvinti tarnybinį butą pareigūnas kartu su tame bute gyvenančiais asmenimis teisės aktų nustatyta tvarka iš jo iškeldinamas.
4. Pareigūnui, kuris neaprūpintas tarnybiniu butu šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka (viengungis – atskira tarnybine gyvenamąja patalpa), gyvenamosios patalpos tarnybos vietovėje išlaikymo išlaidoms kompensuoti iš Vidaus reikalų ministerijai ar vidaus reikalų centrinei įstaigai skirtų lėšų mokami Vyriausybės nustatyto dydžio butpinigiai.
      Dėl pravažiavimų kompensacijų. Tvarka išlieka tokia pati – pirmiausia turite parašyti prašymą, kad Jums būtų kompensuota kelionė į tarnybą arba naudojimasis asmeniniu ar viešuoju transportu tarnybos tikslais. Turite turėti įrodančius dokumentus – kelionės bilietus, apmokėjimo už kurą čekius ir kt. Juos būtina pridėti prie prašymų. Dėl šios kompensacijos LR vidaus tarnybos statute yra numatyta : 52 straipsnis. Kompensacijos, pašalpos ir kitos išmokos
1. Už pareigūnui ir jo šeimos nariams padarytą materialinę žalą, kurią jie patyrė dėl pareigūno vidaus tarnybos ir kuri yra nustatyta remiantis tarnybinio patikrinimo išvada, atlyginama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
2. Pareigūnui, kurio materialinė padėtis sunki dėl jo paties ar jo šeimos narių ligos, šeimos narių mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra pareigūno raštiškas prašymas ir pateikti atitinkami tai patvirtinantys dokumentai, gali būti suteikiama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio pašalpa. Pašalpą skiria vidaus reikalų įstaigos vadovas iš vidaus reikalų įstaigai darbo užmokesčiui skirtų lėšų. Vidaus reikalų įstaigos vadovui pašalpa skiriama iš jo vadovaujamos vidaus reikalų įstaigos darbo užmokesčiui skirtų lėšų.
3. Pareigūnai gali būti vežami į tarnybos vietą tarnybiniu transportu. Vežimo tvarką ir sąlygas nustato vidaus reikalų ministras ar jo įgalioti vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovai.
4. Pareigūnui, kuris pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kompensuojamos važiavimo išlaidos, išskyrus išlaidas taksi. Važiavimo išlaidų kompensavimo tvarką ir maksimalų važiavimo išlaidų kompensacijos dydį nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.
5. Šiame Statute nustatytos socialinės garantijos pareigūnams teikiamos finansuojant iš tų pačių šaltinių, iš kurių išlaikomos atitinkamos vidaus reikalų įstaigos.
6. Pareigūnams, nusiųstiems saugoti Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų, visą jų tarnybos užsienyje laikotarpį mokama su tarnyba užsienyje susijusių išlaidų kompensacija, apmokamos įsikūrimo, kelionių, draudimo ir patalpų nuomos išlaidos. Šių išlaidų ir kompensacijos dydį, jų mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.
Parengė:
Teisininkas                                                          Juozas Vaičiulevičius

Komentarai(0)


Kad galėtumėte komentuoti privalote prisijungti

Vartotojų meniu

Naudotojo vardas

SlaptažodisRegistruotis

 

Parama profsąjungai

 


 

Prašymai stojant į profesinę sąjungą:

Prašymas pirmininkui

Prašymas vadui


© Šiaulių apskrities ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos. 2009

Forumas